Lifespan of Filter | GEMEGA Air Purifier | Tutorial in English, Chinese and Thai

Lifespan of Filter (with captions in English, Chinese and Thai) | อายุการใช้งานแผ่นกรอง (พร้อมคำบรรยายภาพภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และภาษาจีน) | 滤网的使用寿命(中英泰三语字幕)

How to replace the filter | จะเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างไร | 如何更换滤网

Thanks for visiting! GEMEGA Model C208 – a new generation of car air purifier: anti-haze, anti-odor, and anti-bacteria.

There is a filter inside the purifier, ready for use. A filter can usually last up to 3 months.

It depends on how many hours the machine works, not a calendar month. The machine has a filter-replacing indicator. It will give a sound signal of 3 beeps when time is up.

Besides working hours, the lifespan of a filter is greatly influenced by the air quality of its working environment. So, please check the filter regularly to ensure timely replacement. If it is very dusty, or has smell, filter replacement is recommended.

We have filters for replacement. The price is for a pair of filters. The replacement cost is not high. So don’t worry 🙂


滤网的使用寿命 | GEMEGA车载空气净化器

欢迎光临!GEMEGA C208型车载空气净化器,功能强大:杀菌、除味、净霾。

机器里已经预装好一个滤网,可以直接使用。滤网一般能使用3个月左右。

严格来说,滤网的使用寿命取决于机器的实际运转时间,并非3个自然月。机器有滤网更换的提示功能。到了更换时间,机器会在开机时连响三声,提示更换。

除了工作时长之外,环境空气质量对滤网的使用寿命影响很大。所以,最好定期检查滤网的状况。如果滤网有很多积尘,或者发出异味,建议及时更换。

我们有滤网替换装提供。价格是一对装的价格。替换成本不高,请您放心!

อายุการใช้งานแผ่นกรอง | เครื่องฟอกอากาศ GEMEGA

ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม! GEMEGA โมเดล C208 – เครื่องฟอกอากาศภายในรถรุ่นใหม่: กำจัดฝุ่นละออง, กลิ่น และแบคทีเรีย

จะมีแผ่นกรองอยู่ภายในเครื่องซึ่งพร้อมใช้งาน และสามารถอยู่ได้นาน 3 เดือน

ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน ไม่เกี่ยวกับวันเวลาในปฏิทิน ตัวเครื่องจะมีตัวบอกการเปลี่ยนแผ่นกรอง และจะมีการส่งสัญญาณเตือนยาวๆ 3 ครั้ง ว่าถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว

นอกจากจำนวนชั่วโมงการใช้งานแล้ว ระยะเวลายังขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศรอบๆตัวเครื่องด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบแผ่นกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับวันเวลาที่ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง

เรามีแผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนและจะขายแบบเป็นคู่ ราคาการเปลี่ยนแผ่นกรองก็ไม่สูงเลย เพราะฉะนั้นอย่าได้กังวล 🙂


How to replace the filter (with captions in English, Thai and Chinese) | จะเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างไร (พร้อมคำบรรยายภาพภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และภาษาจีน) | 如何更换滤网(中英泰三语字幕)

Filter protects us from pollution. So, it’s very important. Here I will show you how to replace a filter.

Turn off the purifier; take out the old filter. There is a “FILTER HANDLE” label on the purifier. It shows the correct direction of the filter when you install a filter.

After replacing, you can reset the filter timer in this way: touch the right button for 5 seconds; you will hear a long beep. It means the filter timer has been reset to zero.

Please remember to turn off the air purifier after reset, because ozone is activated at the 3rd second.

On the back of the cover, you can find brief instructions you need!

Thanks for watching. Till next video, bye!


ไส้กรองเป็นตัวที่ปกป้องเราจากมลภาวะ ดังนั้นมันจึงเป็นส่วนที่สำคัญมาก ฉันจะแสดงให้คุณดูว่าจะทำการเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างไร

ปิดเครื่องฟอกอากาศ เอาไส้กรองอันเก่าออกมา จะมีฉลากที่เขียนว่า “FILTER HANDLE (ที่จับไส้กรอง)” อยู่ที่เครื่องฟอกอากาศ มันบอกทิศทางที่ถูกต้องในการใส่ไส้กรองอากาศเข้าไป

หลังจากเปลี่ยนไส้กรองแล้ว คุณสามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาไส้กรองได้ดังนี้: แตะปุ่มด้านขวาค้างไว้ 5 วินาที แล้วคุณจะได้เสียง ‘ดิ๊ด’ ยาว ๆ ดังขึ้นยาว นั่นบ่งบอกว่าตัวจับเวลาไส้กรองถูกรีเซ็ตให้เป็นค่า ‘ศูนย์’ เรียบร้อยแล้ว

อย่าลืมปิดเครื่องฟอกอากาศหลังจากทำการรีเซ็ต เนื่องจากโอโซนจะถูกเปิดใช้งานในวินาทีที่ 3

คุณจะพบคำแนะนำที่จำเป็นอยู่ที่ด้านหลังของฝาปิด

ขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า บาย!

滤网保护我们免受污染,因此它十分重要。这里我将向您示范如何更换滤网。

首先,关掉净化器,然后取出旧滤网。在净化器上,有一个“FILTER HANDLE”(滤网提手)的标志。在放入新滤网时,它提示了安装滤网的标准方向。

安装后,您可以用这方法来重置滤网计时器:触摸右键5秒,直至听到一声长响,它表明您已将滤网计时器清零。

重置之后,请记得先关机,因为臭氧功能在第3秒被激活。

另外,在顶盖的背面,您可以看到简要的操作提示。

感谢观看,下次见!

Latest from the Blog

Maligayang bagong Taon

Maraming salamat din sa lahat na naging parte ng aming lakbay ngayong taon. Gawin nating year of hope ang taong 2022.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s